cap nhat ban tin thi thuc hoa ky thang 12/2018

Theo Bản tin thị thực Hoa Kỳ tháng 12/2018, hiện tại Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã xét duyệt đến những hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư Việt Nam có ngày ưu tiên đến 1/5/2016. Như vậy, những nhà đầu tư có hồ sơ I-526 được phê duyệt và đã nộp vào ngày 1/5/2016 hoặc trước đó, đã có thể nộp đơn để lấy thị thực EB-5. Thông tin này phản ánh sự gia tăng hiệu quả 3 tháng kể từ bản tin thị thực tháng 11/2018, điều này cho thấy USCIS đang xét duyêt hồ sơ một cách nhanh chóng. Bản tin thị thực tiếp theo sẽ được công bố vào giữa tháng 12/2018.

Loại lao động

Tất cả các khu vực tính phí trừ những khu vực được liệt kê

Trung Quốc

El Salvador Guatemala Honduras

Ấn Độ

Mexico

Philippines

Việt Nam

1st

01/07/2017

01/09/2016

01/07/2017

01/09/2016

01/07/2017

01/07/2017

01/07/2017

2nd

C

01/07/2015

C

01/04/2009

C

C

C

3rd

C

08/07/2015

C

01/03/2009

C

15/06/2017

C

Lao động khác

C

01/06/2007

C

01/03/2009

C

15/06/2017

C

4th

C

C

22/02/2016

C

01/01/2017

C

C

Một số công nhân tôn giáo

C

C

22/02/2016

C

01/01/2017

C

C

Trung tâm phi khu vực thứ 5 (C5 và T5)

C

22/08/2014

C

C

C

C

01/05/2016

Trung tâm khu vực thứ 5 (I5 và R5)

C

22/08/2014

C

C

C

C

01/05/2016

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.