ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SUSTAINABLE GROWTH FUND)

A. Nộp đơn diện cá nhân

Đương đơn đóng góp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD150.000.

B. Nộp đơn diện gia đình (Đương đơn & 3 người phụ thuộc)

Đương đơn đóng góp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD195.000.

Đối với mỗi người phụ thuộc bổ sung, đương đơn đóng góp thêm một khoản đầu tư bổ sung tương đương USD10.000.

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Đương đơn có thể đầu tư vào bất động sản đã được phê duyệt có giá trị tối thiểu USD200.000 (có thể bán lại sau 7 năm) hoặc USD400.000 (có thể bán lại sau 5 năm).

Ngoài ra cả hai hình thức đầu tư bao gồm phí thẩm định và thụ lý hồ sơ không hoàn lại bao gồm: 

  • Đương đơn chính: USD7.500
  • Mỗi người phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên: USD4.000

 

 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.