Các vấn đề thường gặp chung:

  • Không tìm hiểu kỹ về hệ thống khai thuế & nộp thuế tại quốc gia xin nhập tịch, do vậy sau khi đã nhập tịch không kê khai đúng nguồn tài sản và nguồn thu nhập toàn cầu theo yêu cầu của quốc gia sở tại.
  • Khách hàng chưa nắm rõ về các sản phẩm tài chính và tài sản đầu tư thông qua các công cụ tài chính được bảo vệ tại các thị trường tài chính đã phát triển lâu đời, do vậy chưa hiểu được những lợi ích về an toàn nguồn tiền, lợi nhuận và thuế khi sử dụng những công cụ này.

Các vấn đề thuờng gặp ở các nhà đầu tư định cư tại nuớc ngoài:

  • Trước khi đầu tư định cư, không thấu hiểu các quy định pháp luật về kê khai tài sản toàn cầu tại quốc gia dự kiến cư trú hoặc định cư.
  • Trong quá trình hồ sơ đầu tư định cư được thụ lý cũng như khi đã có quốc tịch thứ hai, không cập nhật về những thay đổi trong quy định tài chính quốc tế, dẫn đến việc không kê khai tài sản toàn cầu & không khai thuế thu nhập toàn cầu.

Các vấn đề thường gặp ở các nhà đầu tư không định cư tại nuớc ngoài:

  • Khách hàng không tìm hiểu đầy đủ và cụ thể các quy chế kê khai tài sản đầu tư hoặc thu nhập ở nuớc ngoài, cũng như các cách thức hợp pháp trong việc chuyển tiền đầu tư trực tiếp với các tập đoàn tài chính tư nhân, và/hoặc với các chương trình quản lý tài sản cá nhân của các ngân hàng quốc tế tại nuớc ngoài.
  • Các nhà đầu tư không nắm rõ về các quy định của Chính phủ Việt Nam về đầu tư ra nuớc ngoài, mà phần lớn là các giới hạn trong việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ Việt Nam.

Để hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề thực tiễn nêu trên, Resident Global cung cấp hai nhóm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm dịch vụ tiêu chuẩn và dịch vụ được thiết lập theo từng yêu cầu đầu tư cụ thể.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.