ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CHÍNH PHỦ (ECONOMIC DIVERSIFICATION FUND)

A. Nộp đơn diện Cá nhân:

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD100.000.

B. Nộp đơn diện Gia đình I (Đương đơn & vợ/chồng)

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD175.000.

C. Nộp đơn diện Gia đình II (Đương đơn & vợ/chồng & 2 con)

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD200.000.

Đối với mỗi người phụ thuộc bổ sung trong hồ sơ, đương đơn sẽ phải nộp thêm một khoản đầu tư USD25.000.

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Mua một hoặc nhiều bất động sản được Chính phủ phê duyệt với giá trị tối thiểu USD200.000. Khoản đầu tư phải được duy trì tối thiểu trong vòng ba năm.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.