1. Các dự án bất động sản, phát triển đất và cơ sở hạ tầng

Đương đơn phải đầu tư ít nhất 2 (hai) triệu Euro bằng cách mua hoặc xây dựng các tòa nhà, các dự án phát triển đất (khu dân cư hoặc thương mại) hoặc các dự án cơ sở hạ tầng.

2. Mua, tạo ra, hoặc tham gia vào các doanh nghiệp hoặc công ty của Síp

Đương đơn phải thực hiện một khoản đầu tư ít nhất là 2 (hai) triệu Euro bằng cách mua, tạo ra hoặc tham gia vào các doanh nghiệp hoặc công ty có cơ sở và hoạt động tại Síp. Các doanh nghiệp hoặc công ty này phải có sự hiện diện hữu hình rõ ràng tại Síp và tuyển dụng ít nhất 5 (năm) công dân Síp hay châu Âu.

3. Tài sản tài chính của các công ty hoặc tổ chức của Síp

Đương đơn phải đầu tư ít nhất là 2 (hai) triệu Euro vào các quỹ đầu tư được quy định tại Cộng hòa Síp và cần phải duy trì vốn đầu tư trong thời hạn 3 (ba) năm.

4. Kết hợp các hình thức nêu trên

Đương đơn phải đầu tư ít nhất 2 (hai) triệu Euro kết hợp các tùy chọn nêu trên. Trong tùy chọn này, đương đơn có thể đầu tư vào trái phiếu Chính phủ ở mức tối đa là 500.000 Euro, và vẫn phải duy trì các khoản đầu tư này trong thời hạn 3 (ba) năm.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.