Những ưu điểm của chương trình Giấy phép cư trú (ARI) là gì?

Khi đầu tư một khoản tiền vào Bồ Đào Nha, người sở hữu giấy phép cư trú có quyền:

• Miễn thị thực khi tới Bồ Đào Nha;

• Sống và làm việc tại Bồ Đào Nha, và có thể đồng thời duy trì việc cư trú tại một quốc gia khác;

• Miễn thị thực du lịch trong Khu vực Schengen;

• Đoàn tụ với gia đình;

• Quyền cư trú vĩnh viễn (sau 5 năm và theo các điều khoản và điều kiện theo luật hiện hành);

• Sở hữu quốc tịch Bồ Đào Nha (sau 6 năm và theo các điều khoản và điều kiện quy định trong luật hiện hành);

Ai có quyền được hưởng lợi từ ARI?

Tất cả công dân nước thứ ba có hoạt động đầu tư kinh doanh, cá nhân hoặc thông qua công ty tại Bồ Đào Nha hoặc tại một quốc gia thành viên khác của EU. Ngoài ra, các nhà đầu tư này xác định sẽ định cư Bồ Đào Nha sau khi đã đáp ứng các yêu cầu về định lượng và thời gian theo quy định của luật pháp.

Cơ chế pháp lý ARI không áp dụng đối với các cá nhân có quốc tịch Bồ Đào Nha cũng như các công dân thuộc EU và khu vực kinh tế châu Âu.

Trong trường hợp đầu tư thông qua một công ty, chỉ có tỷ lệ vốn đầu tư thực tế từ đương đơn chính mới dc tính là hợp lệ.

Đương đơn có thể xin chuyển đổi khoản đầu tư từ công ty này sang công ty khác, tùy thuộc vào điều kiện tái đầu tư vốn trong thời gian tối đa ba tháng, kể từ thời điểm họ chính thức từ bỏ khoản đầu tư đầu tiên.

Có bất kỳ trung gian chính thức được công nhận bởi Chính phủ Bồ Đào Nha?

Không. Chính phủ Bồ Đào Nha không có trung gian chính thức; người Bồ Đào Nha hoặc người nước ngoài sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình nộp đơn.

Những người trong gia đình của đương đơn chính có thể hưởng lợi gì từ chương trình này? Có thể xin đoàn tụ gia đình ở đâu và khi nào?

Những người sau đây được coi là người thân hợp lệ:

• Vợ/chồng;

• Con cái chưa đến tuổi thành niên hoặc bị tàn tật dưới quyền nuôi dưỡng của vợ chồng hoặc của một trong hai;

• Trẻ được nhận làm con nuôi bởi ứng viên chưa lập gia đình, hoặc ứng viên đã lập gia đình hoặc vợ / chồng của người đó, nếu việc nhận con nuôi đó được chính quyền nước sở tại cho phép, người nhận nuôi có quyền pháp lý đối với trẻ em được nhận nuôi và quyết định đó được công nhận ở Bồ Đào Nha;

• Trẻ ở độ tuổi phụ thuộc cha mẹ hoặc một trong hai, chưa lập gia đình và hiện đang học tại một cơ sở giảng dạy ở Bồ Đào Nha (dưới 25 tuổi);

• Thân nhân phụ thuộc (cha/mẹ) của đương đơn hoặc của vợ/chồng đương đơn;

• Các anh chị em ruột phụ thuộc (dưới quyền chăm sóc) của đương đơn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại, và quyết định đó được công nhận ở Bồ Đào Nha.

Những người sau đây được coi là họ hàng do quan hệ vợ chồng không hôn nhân:

• Người bạn đời, có đăng ký hợp tác theo luật pháp, tại quốc gia sở tại hoặc tại nước ngoài;

• Trẻ em nhỏ, mồ côi hoặc khuyết tật, kể cả trẻ em đã được người bạn đời nhận nuôi hợp pháp.

Có thể nộp đơn xin đoàn tụ gia đình tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán hoặc Sở Di trú Bồ Đào Nha (SEF) ở nơi cư trú của đương đơn.

Việc đoàn tụ gia đình có thể được nộp đơn cùng thời điểm với ARI, hoặc vào giai đoạn sau, tùy theo quyết định của nhà đầu tư.

Những quy định tài chính nào áp dụng tại Bồ Đào Nha?

Chế độ tài chính của mỗi nhà đầu tư theo chương trình ARI phụ thuộc vào điều kiện cá nhân của nhà đầu tư đó và phải được đánh giá bởi các chuyên gia tư vấn thuế đã được Cơ quan thuế Bồ Đào Nha công nhận.

Làm thế nào để có được giấy chứng nhận thường trú?

Đương đơn cần phải yêu cầu cung cấp chứng nhận thường trú từ một văn phòng của Sở Di Trú Bồ Đào Nha trước khi giấy chứng nhận cư trú hết hạn.

Giấy phép cư trú là gì?

Giấy phép cư trú (Uỷ quyền cư trú) được cấp cho người nước ngoài được phép cư trú trên lãnh thổ Bồ Đào Nha gồm có 2 loại:

A) Giấy phép cư trú tạm thời - có giá trị trong 1 năm kể từ ngày cấp, được gia hạn cho hai năm liền.

B) Giấy phép cư trú vĩnh viễn - không có ngày hết hạn và được gia hạn 5 năm một lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào với các yếu tố nhận dạng đã đăng ký.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.