ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ ĐA DẠNG HÓA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG (SUGAR INDUSTRY DIVERSIFICATION FOUNDATION CONTRIBUTION)

A. Nộp đơn diện cá nhân

Đương đơn đóng góp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD250.000.

B. Nộp đơn diện gia đình (Đương đơn & 3 người phụ thuộc)

Đương đơn đóng góp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD300.000.

Đối với mỗi người phụ thuộc bổ sung, đương đơn đóng góp thêm một khoản đầu tư bổ sung tương đương USD25.000.

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Đương đơn đầu tư tối thiểu USD400.000 vào bất động sản đã được phê duyệt.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.