Các thủ tục theo luật định đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài được chấp nhận trong Chương trình Đầu tư Trái phiếu Định cư của Chính phủ Hungary bao gồm việc mua trái phiếu đặc biệt của Chính phủ Hungary có trị giá 300.000 Euro với kỳ hạn 5 (năm) năm. Vào ngày đáo hạn, vốn gốc được trả lại cho các nhà đầu tư không kèm theo lãi tích lũy.

Pháp luật Hungary qui định rằng khoản đầu tư theo chương trình này sẽ được sử dụng để mua trái phiếu phát hành bởi Đại lý Trái phiếu Định cư đã được Chính phủ Hungary chấp thuận. Các đại lý sẽ đầu tư số tiền đó vào trái phiếu Chính phủ Hungary. Giao dịch này được thực hiện tùy thuộc vào Hợp đồng Nhận mua Trái phiếu với doanh nghiệp được chỉ định cấp phép. Trái phiếu Chính phủ được giao chỉ được phép sử dụng cho chương trình này, và không thể được sử dụng để mua bán trên thị trường công cộng hoặc thị trường thứ cấp.

Một khi trái phiếu này được phát hành cho các nhà đầu tư, Đại lý Trái phiếu Định cư sẽ đưa ra một tuyên bố không thể thu hồi xác nhận rằng một trái phiếu kho bạc có giá trị danh nghĩa là 300.000 Euro, với kỳ hạn 5 (năm) năm, sẽ được mua từ nguồn vốn nhận được từ các nhà đầu tư trong vòng 45 ngày kể từ ngày Giấy phép cư trú của nhà đầu tư được ban hành.

Để đảm bảo hơn nữa việc đầu tư, đương đơn có thể yêu cầu một Thư bảo lãnh của ngân hàng do ngân hàng phát hành. Phí phát hành Thư bảo lãnh này sẽ được áp dụng.
Ngoài việc đầu tư, đương đơn cũng phải thanh toán mọi chi phí xử lý và xin visa.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.