Chương trình Đề cử tỉnh British Columbia (Dự án chiến lược)

Các yêu cầu:

Hạng mục Dự án Chiến lược cho phép các công ty nước ngoài thiết lập hoạt động tại British Columbia (như văn phòng đại diện, chi nhánh công ty hoặc cơ sở điều hành). Hạng mục này cho phép đương đơn đề cử tối đa năm (05) nhân viên quản trị, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài chủ chốt, những người có ý định trở thành thường trú nhân tại Canada và định cư tại tỉnh British Columbia.

Để nộp đơn tham gia Chương trình Ứng cử tỉnh British Columbia trong hạng mục Dự án Chiến lược, doanh nghiệp của đương đơn phải:

 • Cung cấp bằng chứng doanh nghiệp đang kinh doanh tốt và hoạt động kinh doanh thành công bên ngoài Canada liên quan đến lĩnh vực kinh doanh được đề xuất tại tỉnh British Columbia; và

 • Chứng minh rằng các thành viên cán bộ chủ chốt được đề nghị là nhân sự cao cấp đủ trình độ, là những người thiết yếu trong việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp được đề xuất tại tỉnh British Columbia.

Quy trình nộp đơn:

 1. Đương đơn phải liên lạc với Văn phòng Chương trình Ứng cử tỉnh British Columbia để thảo luận về Đơn đề xuất. Đơn đề xuất phải bao gồm:

  • Thông tin doanh nghiệp bao gồm: Năm thành lập; Mô tả hoạt động kinh doanh; Lợi nhuận kinh doanh; và Số lượng nhân viên.

  • Mô tả doanh nghiệp đương đơn dự định thành lập hoặc mua và mở rộng tại British Columbia cũng như việc doanh nghiệp này liên quan như thế nào đến tình hình kinh doanh chính của công ty;

  • Chứng minh các nghiên cứu khả năng thương mại và nghiên cứu thị trường đã được thực hiện;

  • Lý do đầu tư với chi tiết vốn đầu tư;

  • Doanh thu hàng năm ước tính; và

  • Loại công việc đương đơn sẽ tạo ra cho người Canada và/hoặc thường trú nhân của Canada.

 2. Nếu Đơn đề xuất phù hợp với các yêu cầu của hạng mục dự án chiến lược, toàn bộ hồ sơ xin sẽ được gửi đến cho cán bộ thụ lý.

 3. Đương đơn sẽ được mời tham dự một buổi phỏng vấn với cán bộ thụ lý hồ sơ tại Văn phòng Chương trình Ứng cử tỉnh British Columbia tại thành phố Vancouver.

 4. Nếu Đơn được chấp thuận, người ký có thẩm quyền của doanh nghiệp sẽ ký một Thỏa thuận Thực hiện với tỉnh. Văn phòng Chương trình Ứng cử tỉnh British Columbia sẽ gửi một công văn chấp thuận cấp giấy phép lao động tới mỗi cán bộ cấp cao đã đăng ký của doanh nghiệp, và họ có thể nộp đơn xin Giấy phép lao động có giá trị trong hai năm tại Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

 5. Các cán bộ cấp cao của doanh nghiệp đến British Columbia với Giấy phép lao động hợp lệ và nộp Đơn báo cáo nhập cảnh đến văn phòng Chương trình Ứng cử tỉnh British Columbia. Khi doanh nghiệp đáp ứng các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận Thực hiện, doanh nghiệp sẽ phải nộp Báo cáo cuối cùng đến Văn phòng Chương trình Ứng cử tỉnh British Columbia.

 6. Đơn đề xuất.

 7. Các cán bộ cấp cao nộp đơn đến IRCC xin thị thực thường trú. Họ sẽ có sáu (06) tháng kể từ ngày được đề xuất để nộp đơn đến IRCC.

   

 

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.