Chương trình Đề cử tỉnh Manitoba (Đầu tư Kinh doanh)

Điều kiện tham gia

 • Có tài sản ròng tối thiểu 350.000 đô la Canada (CAD)
 • Có tối thiểu ba năm sở hữu doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý thành công hoặc tối thiểu ba năm kinh nghiệm ở cấp điều hành với tư cách là người quản lý doanh nghiệp cấp cao;
 • Đạt điểm tối thiểu 60 điểm theo Khung Đánh giá khả năng thích nghi, trong đó bao gồm các yêu cầu về ngôn ngữ;
 • •Tham dự một cuộc phỏng vấn với cán bộ chương trình;
 • •Thực hiện kế hoạch đầu tư kinh doanh sau khi được chấp thuận tại Manitoba; và
 • Sẽ cư trú tại Manitoba cùng với các thành viên gia đình phụ thuộc của mình.

Chủ doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý cao cấp

Chủ doanh nghiệp

 • Là một doanh nhân, đương đơn phải tích cực tham gia vào việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng trên cơ sở liên tục.
 • Một đương đơn tự làm chủ (làm việc cho chính mình) sẽ không được xem là chủ doanh nghiệp theo chương trình này.

Kinh nghiệm quản lý cao cấp

 • Nắm giữ một chức vụ ở mức cao nhất trong cơ cấu quản lý của một doanh nghiệp lớn, chịu trách nhiệm phát triển chính sách chiến lược ảnh hưởng đến một bộ phận lớn hoặc một phạm vi hoạt động rộng lớn của doanh nghiệp đó, và đã duy trì ở vị trí này trong ít nhất ba năm trong năm năm vừa qua trước khi nộp đơn.
 • Nếu kinh nghiệm quản lý cấp cao được thể hiện trong đơn, người nộp đơn phải chứng minh rằng mình đã có một vai trò có trách nhiệm ra quyết định quan trọng liên quan đến tối thiểu hai trong những lĩnh vực sau đây của doanh nghiệp: Phân phối; Sản xuất/Vận hành/Quản lý dự án; Mua hàng; Bán hàng; Tiếp thị; Tài chính; Kế toán; Quản lý nhân sự; Nghiên cứu và Phát triển; CNTT; Quản lý chất lượng.
 • Ngoài những yêu cầu trên, đương đơn cũng phải chứng minh có mức thu nhập tương ứng với mức thu nhập chung hiện hành của các nhà quản lý ngang cấp tại thị trường lao động ở đất nước của mình.

Ý định kinh doanh

 • Đương đơn phải cung cấp thông tin chi tiết của công việc kinh doanh mà họ có ý định thực hiện sau khi đến Manitoba.
 • Đương đơn phải cung cấp một Bản tóm tắt của Ý định kinh doanh bao gồm những mục sau: ý tưởng kinh doanh; thông tin và lý lịch cá nhân; những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của ý định kinh doanh này; phân tích thị trường.

Các điều kiện về đầu tư kinh doanh

 • Khoản đầu tư kinh doanh thuộc tài sản cá nhân của đương đơn không được ít hơn 150.000 đô la Canada dưới dạng tài sản hữu hình tại Manitoba, trừ khi khoản đầu tư này bao gồm một phần vốn lưu động phù hợp với cơ cấu nguồn vốn đầu tư của ngành công nghiệp được xác định theo thống kê từ Bộ Công nghiệp Canada, và tổng vốn đầu tư bao gồm vốn lưu động không ít hơn 150.000 đô la Canada.
 • Nếu khoản đầu tư được đưa vào một doanh nghiệp hiện hữu, đương đơn phải kiểm soát ít nhất 33,33% vốn chủ sở hữu, hoặc thực hiện một khoản đầu tư tối thiểu 1 triệu đô la Canada vào vốn sở hữu của doanh nghiệp này. Ngoài ra, quyền mua lại không được bao gồm trong các điều khoản về đầu tư.
 • Đầu tư vào tài sản cá nhân như nhà ở và xe có động cơ để sử dụng cá nhân sẽ không được tính là một phần của khoản đầu tư kinh doanh.
 • Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động chủ yếu nhằm tạo ra thu nhập thụ động sẽ không đạt tiêu chuẩn để được gọi là đầu tư kinh doanh.

Các hoạt động kinh doanh

 • Một thực thể kinh doanh phải có các hoạt động kinh doanh đang diễn ra liên tục tại Manitoba.
 • Đương đơn được yêu cầu tham gia tích cực vào việc quản lý của doanh nghiệp trên cơ sở liên tục từ bên trong Manitoba.
 • Các doanh nghiệp phải hợp pháp và có khả năng phát triển được trong môi trường kinh tế của Manitoba, và đương đơn phải có các nguồn lực và kỹ năng cần thiết để điều hành một doanh nghiệp như vậy.
 • Chính quyền tỉnh Manitoba yêu cầu đương đơn tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm đẩy mạnh giá trị gia tăng của tỉnh. Các hoạt động đầu cơ thuần túy và các kế hoạch đầu tư thụ động sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.