Khoản đầu tư tối thiểu là USD350.000 vào bất động sản đã được phê duyệt và phải duy trì tối thiểu 4 năm. Mỗi người phụ thuộc sẽ tính thêm USD25.000.

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.