A. Nộp đơn diện Cá nhân:

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư tương đương USD100.000.

B. Nộp đơn diện Gia đình I (Đương đơn & vợ/chồng)

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư tương đương USD175.000.

C. Nộp đơn diện Gia đình II (Đương đơn & vợ/chồng & 2 con dưới 18 tuổi)

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư tương đương USD200.000.

B. Nộp đơn diện Gia đình III (Đương đơn & vợ/chồng & 3 con dưới 18 tuổi)

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư tương đương USD350.000. Đối với mỗi con dưới 18 tuổi bổ sung trong hồ sơ, đương đơn sẽ phải nộp thêm USD50.000 (áp dụng từ người con thứ tư).

Đăng ký bản tin

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.